Jesteś tu: Beskid Żywiecki / Babiogórski Park NarodowyBabiogórski Park Narodowy

BPN
Siedziba:
34-223 Zawoja 1403
E-mail: park@bgpn.pl
tel/fax: (0 33) 877 51 10, 877 67 02
www.bgpn.pl/

Babiogórski Park Narodowy powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku (Dz. U. Z 4. II. 1955 r. Nr 4, poz. 25). Powierzchnia Parku wynosiła 1703,70 ha, w tym 97 ha gruntów prywatnych. Rezerwat ścisły obejmował 1049,88 ha, a częściowy 624,89 ha. Obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry wraz z jego najwyższym szczytem, Diablakiem (1725 m. n.p.m.). Początki ochrony tych terenów sięgają roku 1933 kiedy to utworzono "Rezerwat na Babiej Górze" o powierzchni 650 ha. Natomiast w 1977 roku UNESCO uznało Babiogórski Park Narodowy za jeden ze światowych rezerwatów biosfery i włączony do realizacji programu MaB (“Człowiek i środowisko”). W roku 1997 powiększono obszar parku i utworzono otulinę. Obecnie obszar parku wynosi 3391,55 ha i 8437 ha otuliny.

Pierwsza ścieżka edukacyjna na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego powstała w 1974 roku i została nazwana im. prof. dr Władysława Szafera. Ścieżka liczyła około 7 km długości i w ciągu 3,5 godz. można było pokonać ponad 1025 m wysokości. Celem ścieżki było umożliwienie poznania unikalnej przyrody Babiej Góry. Obecnie na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wytyczono 8 ścieżek edukacyjnych przybliżających walory przyrody babiogórskiej, jak również kulturę, tradycję i architekturę budowlaną mieszkańców wsi podbabiogórskich.

Regulamin dla zwiedzających

Ze względu na jasno wyznaczony priorytet ochrony przyrody, zwiedzanie parku narodowego podlega określonym regulacjom i ograniczeniom. Regulacje te maja na celu nie dopuszczanie do naruszenia równowagi biologicznej i powstania trwałych zniszczeń w przyrodzie.

§ 1.
1. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Babiogórski Park Narodowy zachowuje różnorodność biologiczną, zasoby, twory i składniki przyrody nieożywionej i walory krajobrazowe, przywraca właściwy stan zasobów i składników przyrody oraz odtwarza zniekształcone siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, siedliska zwierząt lub siedliska grzybów.
3. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest udostępniony w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

§ 2.
Przebywający na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu udostępniania turystycznego.

§ 3.
Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, niektóre szlaki mogą być okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

§ 4.
1. Za wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie Parku lub niektórych jego obszarów są pobierane opłaty.
2.Wysokość opłat o których mowa w ust.1 określa odrębne Zarządzenie dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.
3. Opłaty o których mowa w ust.1, uiszcza się w formie wykupienia biletu wstępu w miejscach pobierania opłat lub wnosi na rachunek bankowy Babiogórskiego Parku Narodowego.

§ 5.
Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników posiadających licencje Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniające do oprowadzania wycieczek po jego terenie, lub pod opieką pracowników Parku. Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 35 osób.

§ 6.
Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zabrania się :
1/ chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu;
2/ polowania;
3/ pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
4/ użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
5/ pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów;
6/ palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
7/ prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
8/ zbioru dziko rosnących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
9/ amatorskiego połowu ryb;
10/ ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
11/ wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
12/ wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
13/ ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;
14/ umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
15/ zakłócania ciszy;
16/ biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
17/ organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.

§ 7.
Zwiedzających Babiogórski Park Narodowy obowiązuje stosowanie się do wskazówek i poleceń pracowników Służby Parku Narodowego.

§ 8.
Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego.

Info Jak się okazuje zakaz wprowadzania psów dotyczy całego BPN co nie jest jednoznacznie napisane w regulaminie i niestety często zdarza się że nieświadomi tego turyści muszą zawrócić ze swoim czworonożnym towarzyszem.

Copyright © 2006 - 2017 http://mojegory.com.pl • Strona głównaPolityka prywatnościGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS