Jeste¶ tu: Beskid Żywiecki / Babiogórski Park NarodowyBabiogórski Park Narodowy

BPN
Siedziba:
34-223 Zawoja 1403
E-mail: park@bgpn.pl
tel/fax: (0 33) 877 51 10, 877 67 02
www.bgpn.pl/

Babiogórski Park Narodowy powstał na mocy Rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 30 paĽdziernika 1954 roku (Dz. U. Z 4. II. 1955 r. Nr 4, poz. 25). Powierzchnia Parku wynosiła 1703,70 ha, w tym 97 ha gruntów prywatnych. Rezerwat ¶cisły obejmował 1049,88 ha, a czę¶ciowy 624,89 ha. Obejmuje północn± i południow± stronę masywu Babiej Góry wraz z jego najwyższym szczytem, Diablakiem (1725 m. n.p.m.). Pocz±tki ochrony tych terenów sięgaj± roku 1933 kiedy to utworzono "Rezerwat na Babiej Górze" o powierzchni 650 ha. Natomiast w 1977 roku UNESCO uznało Babiogórski Park Narodowy za jeden ze ¶wiatowych rezerwatów biosfery i wł±czony do realizacji programu MaB (“Człowiek i ¶rodowisko”). W roku 1997 powiększono obszar parku i utworzono otulinę. Obecnie obszar parku wynosi 3391,55 ha i 8437 ha otuliny.

Pierwsza ¶cieżka edukacyjna na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego powstała w 1974 roku i została nazwana im. prof. dr Władysława Szafera. ¦cieżka liczyła około 7 km długo¶ci i w ci±gu 3,5 godz. można było pokonać ponad 1025 m wysoko¶ci. Celem ¶cieżki było umożliwienie poznania unikalnej przyrody Babiej Góry. Obecnie na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wytyczono 8 ¶cieżek edukacyjnych przybliżaj±cych walory przyrody babiogórskiej, jak również kulturę, tradycję i architekturę budowlan± mieszkańców wsi podbabiogórskich.

Regulamin dla zwiedzaj±cych

Ze względu na jasno wyznaczony priorytet ochrony przyrody, zwiedzanie parku narodowego podlega okre¶lonym regulacjom i ograniczeniom. Regulacje te maja na celu nie dopuszczanie do naruszenia równowagi biologicznej i powstania trwałych zniszczeń w przyrodzie.

§ 1.
1. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Babiogórski Park Narodowy zachowuje różnorodno¶ć biologiczn±, zasoby, twory i składniki przyrody nieożywionej i walory krajobrazowe, przywraca wła¶ciwy stan zasobów i składników przyrody oraz odtwarza zniekształcone siedliska przyrodnicze, siedliska ro¶lin, siedliska zwierz±t lub siedliska grzybów.
3. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest udostępniony w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

§ 2.
Przebywaj±cy na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zobowi±zani s± do przestrzegania regulaminu udostępniania turystycznego.

§ 3.
Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzaj±cych, niektóre szlaki mog± być okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

§ 4.
1. Za wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie Parku lub niektórych jego obszarów s± pobierane opłaty.
2.Wysoko¶ć opłat o których mowa w ust.1 okre¶la odrębne Zarz±dzenie dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.
3. Opłaty o których mowa w ust.1, uiszcza się w formie wykupienia biletu wstępu w miejscach pobierania opłat lub wnosi na rachunek bankowy Babiogórskiego Parku Narodowego.

§ 5.
Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wył±cznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników posiadaj±cych licencje Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniaj±ce do oprowadzania wycieczek po jego terenie, lub pod opiek± pracowników Parku. Ilo¶ć osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 35 osób.

§ 6.
Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zabrania się :
1/ chwytania lub zabijania dziko występuj±cych zwierz±t, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierz±t, umy¶lnego płoszenia zwierz±t kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierz±t oraz miejsc ich rozrodu;
2/ polowania;
3/ pozyskiwania, niszczenia lub umy¶lnego uszkadzania ro¶lin oraz grzybów;
4/ użytkowania, niszczenia, umy¶lnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
5/ pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniało¶ci, w tym kopalnych szcz±tków ro¶lin i zwierz±t, minerałów;
6/ palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania Ľródeł ¶wiatła o otwartym płomieniu, z wyj±tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
7/ prowadzenia działalno¶ci wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyj±tkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
8/ zbioru dziko rosn±cych ro¶lin i grzybów oraz ich czę¶ci, z wyj±tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
9/ amatorskiego połowu ryb;
10/ ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyj±tkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
11/ wprowadzania psów na obszary objęte ochron± ¶cisł± i czynn±;
12/ wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
13/ ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomo¶ciach będ±cych w trwałym zarz±dzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;
14/ umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwi±zanych z ochron± przyrody, udostępnianiem parku, edukacj± ekologiczn±, z wyj±tkiem znaków drogowych i innych znaków zwi±zanych z ochron± bezpieczeństwa i porz±dku powszechnego;
15/ zakłócania ciszy;
16/ biwakowania, z wyj±tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
17/ organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.

§ 7.
Zwiedzaj±cych Babiogórski Park Narodowy obowi±zuje stosowanie się do wskazówek i poleceń pracowników Służby Parku Narodowego.

§ 8.
Nieprzestrzeganie zasad okre¶lonych w niniejszym regulaminie podlega karze zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.

Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego.

Info Jak się okazuje zakaz wprowadzania psów dotyczy całego BPN co nie jest jednoznacznie napisane w regulaminie i niestety często zdarza się że nie¶wiadomi tego tury¶ci musz± zawrócić ze swoim czworonożnym towarzyszem.

Copyright © 2006 - 2018 http://mojegory.com.pl Tudum - strony internetoweStrona głównaPolityka prywatno¶ciGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS