Pieniński Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy
Siedziba:
34-450 Kro¶cienko n/Dunajcem
E-mail: biuro@pieninypn.pl
tel/fax: (0 18) 262 56 01, 262 56 02
www.pieninypn.pl

31.08.1930 r. w Szczawnicy odbyła się uroczysto¶ć ogłoszenia Pienin parkiem narodowym. Dużo wcze¶niej czę¶ć obecnego terytorium PPN była objęta ochron± w postaci rezerwatu a powstanie parku narodowego było poprzedzone wykupem dużej ilo¶ci ziem od prywatnych osób. 23.05.1932 r. minister rolnictwa podpisał rozporz±dzenia o utworzeniu z rezerwatu w Pieninach jednostki organizacyjnej: Park Narodowy w Pieninach. Kolejn± podstaw± prawn± istnienia parku było rozporz±dzenie Rady Ministrów z 30.10.1954 r. o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1955 r. Pienińskiego Parku Narodowego. Aktualnie park funkcjonuje w oparciu o rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 14.05.1996 r.

Obecnie powierzchnia parku to 23,46km kwadratowych z czego duż± czę¶ć stanowi± obszary le¶ne. Otulina parku to blisko 27km kwadratowe. rocznie ruch turystyczny sięga blisko 600 tysięcy odwiedzaj±cych.

Regulamin dla zwiedzaj±cych.

Ze względu na jasno wyznaczony priorytet ochrony przyrody, zwiedzanie parku narodowego podlega okre¶lonym regulacjom i ograniczeniom.

Regulacje te maja na celu nie dopuszczanie do naruszenia równowagi biologicznej i powstania trwałych zniszczeń w przyrodzie.

1.
Podstawowym zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie i przywracanie swoistego krajobrazu Pienin oraz udostępnienie go do badań naukowych, zwiedzania i wypoczynku.

2.
Przebywaj±cych na terenie Parku obowi±zuj± przepisy ujęte w Ustawie i rozporz±dzeniu oraz niniejszym regulaminie, a także stosowanie się do poleceń pracowników Parku i Straży Parku.

3.
Zwiedzanie może odbywać się tylko wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.

4.
Wycieczki zbiorowe powinny zwiedzać park wył±cznie pod kierownictwem przewodników górskich. Ilo¶ć uczestników wycieczki obsługiwanej przez jednego przewodnika nie może przekraczać 40 osób.

5.
Spływ turystyczny przez przełom Dunajca w Pieninach może odbywać się za po¶rednictwem upoważnionego przez dyrektora Parku organizatora, na czółnach regionalnych, obsługiwanych przez kwalifikowanych flisaków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich - zgodnie z regulaminem spływu. Dopuszczany jest również spływ kajakami zgodnie z obowi±zuj±cymi na rzece granicznej przepisami. Dobijanie do brzegu na terenie przełomu Dunajca jest niedozwolone z wyj±tkiem przypadków losowych.

6.
Używanie pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest jedynie na drogach publicznych. Na odcinkach dróg przebiegaj±cych przez teren Parku zabrania się używania sygnałów dˇwiękowych.

7.
Używanie rowerów dozwolone jest, oprócz dróg publicznych, na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy i drodze do Krasu w Kro¶cienku n/D. Jazda na rowerze po szlakach pieszych jest zabroniona.

8.
Ruch narciarski może się odbywać tylko na otwartych niezalesionych zboczach i polanach z wył±czeniem terenów objętych ochron± ¶cisł±.

9.
Na terenie Parku zabronione jest uprawianie wspinaczki skalnej.

10.
Organizowanie imprez sportowych i turystycznych może odbywać się wył±cznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku.

11.
Na obszarze Parku zabrania się;
a) za¶miecania i zanieczyszczania wód, powietrza i gleby,
b) polowania, wędkowania, chwytania i zabijania dziko żyj±cych zwierz±t,
c) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych ro¶lin,
d) wprowadzania psów,
e) zbioru dziko rosn±cych ro¶lin albo ich czę¶ci, w szczególno¶ci owoców i grzybów,
f) niszczenia i uszkadzania zabytków kulturowych,
g) zakłócania ciszy, obozowania i wzniecania ognia,
h) prowadzenia działalno¶ci handlowej, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez zgody Dyrektora Parku,
i) używania lotni i motolotni oraz łodzi motorowych.

12.
Funkcjonariusze Straży Parku maj± prawo do legitymowania osób przebywaj±cych na terenie Parku oraz nakładania mandatów karnych.

13.
Przebywaj±cym w Pienińskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym jego przyrody.


Mapa Pienińskiego Parku Narodowego

Copyright © 2006 - 2018 http://mojegory.com.pl Tudum - strony internetoweStrona głównaPolityka prywatno¶ciGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS