Jeste¶ tu: Beskid ¦l±ski / CharakterystykaBeskid ¦l±ski

Położenie

Kiczory

Beskid ¦l±ski jest grup± górsk± leż±c± w zachodniej czę¶ci polskich Karpat. Zajmuje on około 700 km kwadratowych. Zachodni± granicę grupy stanowi dolina Olzy oraz Przełęcz Jabłonkowska. Na południu masyw opada ku dolinie Czernianki oraz dolinie Soły, która na dalszym odcinku jest również wschodni± granic±, oddzielaj±c Beskid ¦l±ski i Beskid Żywiecki.

Beskid ¦l±ski graniczy na zachodzie z Beskidem ¦l±sko-Morawskim (z którym to do 1968 roku stanowiły wspóln± grupę górsk±), na wschodzie z Beskidem Żywieckim, z Beskidem Małym na północnym-wschodzie i Pogórzem ¦l±skim na północy. Bior±c pod uwagę krainy historyczne, większa czę¶ć Beskidu ¦l±skiego wchodzi w obszar Górnego ¦l±ska.

Pasma

W masywie Beskidu ¦l±skiego wyróżnia się dwa główne pasma rozgraniczone dolin± Wisły: Pasmo Wi¶lańskie (Baraniogórskie) i Pasmo Czantorii.

Pasmo Wi¶lańskie

Pasmo Wi¶lańskie stanowi mocno rozczłonkowany górotwór z licznymi malowniczymi dolinami rzek i potoków górskich. W pa¶mie tym wyróżnia się grupę Baraniej Góry (1220m) oraz grupę Skrzycznego (1257m), najwyższego szczytu w Beskidzie ¦l±skim. Rownolegle do masywu Skrzycznego biegnie pasmo Kotarza (974m) i Beskidu Węgierskiego (918m), które poprzez Przełęcz Karkoszczonkę (729m) ł±czy się na północy z grup± Szyndzielni (1026m) i Klimczoka (1119m). Na wschód od pasma Baraniej Góry i Skrzycznego wznosi się grupa Równicy (885m) i Trzech Kopców (803m).

Pasmo Czantorii

Znane również jako Pasmo Stożka i Czantorii. Znacznie mniejsze od Wi¶lańskiego, ograniczone Olz± od zachodu oraz Wisł± od wschodu. Jego grzbietem przebiega granica polsko-czeska. Najwyższymi szczytami leż±cymi w tym pa¶mie s± Kiczory (990m), Wielki Stożek (978m), Cie¶lar (920m), Wielki Soszów (886m) i Wielka Czantoria (995m).

Turystyka

Obszar Beskidu ¦l±skiego stanowi doskonałe miejsce do uprawiania turystyki górskiej. Posiada gęst± sieć szlaków pieszych i rowerowych, liczne wyci±gi i trasy narciarskie, a także rozbudowan± bazę noclegow± i gastronomiczn±. Dlatego uważany jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych w Polsce. Choć dla jednych to niew±tpliwy atut, to dla poszukuj±cych ciszy na łonie natury - utrudnienie. Szlaki turystyczne pokrywaj± gęsto cały masyw i wiod± przez większo¶ć najwyższych szczytów. W obrębie tej górskiej grupy usytuowanych jest wiele schronisk turystycznych, w tym na Skrzycznem, na Przysłopie pod Barani± Gór±, pod Stożkiem, Równic±, Szyndzielni± i Klimczokiem. Dodatkow± atrakcję stanowi± wyci±gi krzesełkowe - dwuodcinkowy na Skrzycznem (czynny zarówno w lecie jak i w zimie) i dwuosobowy na Polanę Stokłosica leż±c± u stóp Wielkiej Czantorii. Pod szczyt Szyndzielni można natomiast wjechać kolejk± gondolow± z Olszówki w Bielsku - Białej.

Szlaki Beskidu ¦l±skiego s± bardzo interesuj±ce pod względem widokowym. Licznie występuj±ce polany i hale szczytowe oferuj± wspaniałe panoramy. Przy sprzyjaj±cych warunkach pogodowych można podziwiać Beskid Żywiecki wraz z Babi± Gór± oraz w oddali szczyty Tatr. Wiele spo¶ród polan ma tutaj sztuczny charakter z powodu wcinania się osiedli w górskie grzbiety. Tutaj usytuowane s± również znane przełęcze "samochodowe": Przełęcz Kubalonka (761m) oraz Przełęcz Salmopolska (918m).

Miejscowo¶ci

Najbardziej znane miejscowo¶ci turystyczne położone w Beskidzie ¦l±skim to Bielsko-Biała, Wisła, Ustroń oraz Szczyrk - jeden z głównych o¶rodków sportów zimowych w Polsce. Ustroń stanowi bazę wypadow± głównie w mocno zabudowne rejony Czantorii i Równicy. Wisła jest miejscem, gdzie maj± pocz±tek szlaki prowadz±ce na Stożek, Trzy Kopce oraz Barani± Górę, ze zboczy której wypływaj± Ľródła Wisły. Szczyrk leży natomiast pomiędzy masywem Skrzycznego oraz grup± Klimczoka i Szyndzielni. Rejon ten stanowi dobre miejsce do uprawiania narciarstwa .

Info Cze¶ć informacji zaczerpnięta została ze strony www.e-gory.com za zgod± autorów serwisu.

Copyright © 2006 - 2018 http://mojegory.com.pl Tudum - strony internetoweStrona głównaPolityka prywatno¶ciGaleria zdjęćForumRelacjeKontaktKanał RSS